Europa 2 - Maxximum muziky

LETO VO VLASOCH

Súťaž bude realizovaná v termíne 26.07.2010 do 05.09.2010 vo vysielacom pásme 06:00 – 20:00 hod.

Moderátor vo vysielaní rádia EUROPA 2 vyzve poslucháčov, aby v ním špecifikovaný čas poslali SMS na skrátené číslo 123 v tvare LETO a zapojili sa tak do súťaže. Súťažiaci bude zaradený do denného súťažného kola a má možnosť vyhrať jeden zo 42 skútrov. Meno výhercu oznámi moderátor vždy na druhý deň v živom vstupe.

Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Za osoby mladšie ako osemnásť rokov prevezme výhru zákonný zástupca

Viac informáci o pravidlách súťaže tu:

Pravidlá súťaže

Na rozhlasovej stanici EUROPA 2 bude v termíne od 26.07.2010. – 05.09.2010 realizovaná súťaž s názvom LETO VO VLASOCH (ďalej len ako „súťaž“).

Súťažná cena: Hráme o 42 skútrov, tzn. každý deň + víkend denná výhra 1 skúter

Systém hry: Ak poslucháč v dňoch od 26.07.2010. – 05.09.2010 v čase od 06:00 – 20:00 hod vo všetkých show rádia Europa 2 bude počuť výzvu od moderátora, posiela SMS a je zaradený do denného súťažného kola. Výhercu daného dňa vyhlásime na druhý deň.

Pravidlá súťaže pre Slovenskú republiku:

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972.

Poskytovateľom cien je spoločnosť: A SMS, s.r.o., Šulekova 70, Bratisalva

Termín a popis súťaže:

Súťaž bude realizovaná v termíne 26.07.2010 do 05.09.2010 vo vysielacom pásme 06:00 – 20:00 hod. Moderátor vo vysielaní rádia EUROPA 2 vyzve poslucháčov, aby v ním špecifikovaný čas poslali SMS na skrátené číslo 123 v tvare LETO a zapojili sa tak do súťaže. Súťažiaci bude zaradený do denného súťažného kola a má možnosť vyhrať jeden zo 42 skútrov. Meno výhercu oznámi moderátor vždy na druhý deň v živom vstupe.

3. Detailný popis výhry: Denná výhra – 1 skúter značky YUKI 50 NEW SPEED

4. Podmienky účasti v súťaži:

Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Za osoby mladšie ako osemnásť rokov prevezme výhru zákonný zástupca. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže alebo poskytovateľovi výhier do súťaže (vrátane ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Ak by sa napriek tomu stalo, že víťazom niektorej z cien sa stane takáto osoba, cena jej bude odobraná.

Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a marketingové účely. Mená výhercov môžu byť uverejnené v médiách a na internete. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním. Účastník súťaže

svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú jeho fyzickú osobu v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Jeden výherca smie získať maximálne jednu výhru vo vyššie popísanej súťaži. Ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 30 dní od dátumu realizácie súťaže, nárok na výhru mu prepadá bez náhrady.

6. Uverejnenie pravidiel súťaže:

Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.europa2.sk . Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať..

7. Oprávnenie organizátora súťaže:

Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa realizácie súťaže. Jeho rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ostatné vzťahy vyslovene neupravené týmito oficiálnymi pravidlami sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach