Europa 2 - Maxximum muziky

Disclaimer Europa 2

Disclaimer

Právne konanie spoločnosti Europa 2, a.s. (ďalej ako spoločnosť) podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

  1. Reklamné oznámenie spoločnosti slúži len pre informačné účely a nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy
  2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť, a to v ktorejkoľvek fáze rokovaní, najmä ak nebudú získané potrebné interné schválenia v rámci spoločnosti
  3. Ak spoločnosť nestanovila alebo nebolo dohodnuté inak, spoločnosť právne jedná len v písomnej forme a rokovania v inej forme spoločnosť nezaväzujú.
  4. Spoločnosť vylučuje prijatie návrhu na uzavretie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom či odchýlkou, a odpoveď na ponuku s dodatkom či odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky.

Spoločnosť poskytuje informácie a rady výhradne na základe podkladov dostupných spoločnosťou ku dňu poskytnutia príslušných informácií či rád a nepreberá zodpovednosť za ovplyvnenie poskytnutých informácií či rád okolnosťami, ktoré nemohla zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie či rady.

Legal acts each of the companies Europa 2, a.s. (hereinafter as „company“) are subject to the following limitations:

  1. The company“s advertisements are made for information purposes only and are not offers to enter into an agreement.
  2. The company reserves the right to not enter into an agreement, regardless of the stage of negotiations, in particular if necessary internal approvals are not obtained within the company.
  3. Unless the company has stipulated or agreed otherwise, the company legally acts solely in writing and is not bound by acts made in a different form.
  4. The company excludes the possibility of an offer to enter into an agreement being accepted with a supplement or variation and a response to an offer containing a supplement or variation will therefore not be considered an acceptance of the offer.

The company gives information and advice solely on the basis of resources available to the company on the date of giving the relevant information or advice and does not assume any liability for the information or advice given being affected by circumstances that the company could not have known even when acting with professional care or that occurred after the giving of the information or advice.

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach